Feilkoder Eberspacher

Her er en oversikt over feilkoder Eberspacher

Feilkoder Eberspacher

Her kommer alle feilkodene til en Eberspacher:

000         Ingen feil            –

004         Kortslutning i kontrollboks, frisk til luftutgang. Koble fra kontakten S1 / B1 ved varmeren og på kontakten B1, PIN 16. Kontroller kabelen opp til friskluftsvifte reléet for kortslutning til negativ, hvis ok -> Skift kontrollboksen.

005         Kortslutning i kontrollboks, bil alarmutgang. Koble fra kontakten S1 / B1 ved varmeren og på kontakten B1, PIN 15. kontroller kabelen opp til reléets isolasjonsbryter eller bilalarminngangen for kortslutning til negativ, hvis ok -> skift kontrollboks,

009         ADR- avstengning. ADR-avbrudd på grunn av signalendring fra (+) til (-) ved kontakt S1, PIN 13 (D +) eller plussignal ved kontakt S1, PIN 14 (HA +).

010         overspenning. Overspenning påført kontrollboksen i minst 20 sekunder uten avbrudd -varmeapparatet virker ikke.

 • Koble fra kontakten S1 / B1 ved varmeren, start motorens motor, måle spenningen ved kontakt B1 mellom PIN 1 (kabel 2.52 rt ) og PIN 10 (kabel 2,52 br ). AIRTRONIC L 12 volt – spenning> 16 volt -> kontroll generator regulator. AIRTRONIC L 24 volt – spenning> 32 volt -> kontroll generatorregulator.

011         underspenning.Underspenning påført kontrollboksen i minst 20 sekunder uten avbrudd- Varmeapparatet virker ikke.

 • Koble fra kontakten S1 / B1 ved varmeren, bilens motor er slått av, måler spenningen ved kontakt B1 mellom PIN 1 (kabel 2.52 rt ) og PIN 10 (kabel 2,52 br ).

Den målte verdien og spenningen på batteriet skal være den samme. I tilfelle  spenningsfall, kontroller sikringene, forsyningskablene, de negative tilkoblingene og det positive støttepunktet på batteriet for korrosjon og korrekt kontakt.

012         Overoppheting ved overoppheting sensor (kombisensor)   Temperaturen på overopphetingsføleren er for høy.

 • Kontroller varmluftsrør for blokkering -> fjern blokkering.
 • Summen av komponentkarakteristikkene for luftledende deler er for stor -> Kontroller luftanlegget , om nødvendig, legg igjen – for komponentkarakteristikker, se ytterligere delkatalog.
 • Sjekk Overopphetingssensor Hvis ok -> måle brensel mengde .

013         Overoppheting ved flammesensoren  (kombinasjonssensor)   Flamsensorsignalet, temperaturen på varmeveksleren er for høy.

 • Kontroller varmluftsrør for blokkering -> fjern blokkering.
 • Summen av komponentkarakteristikkene for luftledende deler er for stor -> Kontroller luftanlegget , om nødvendig, legg igjen – for komponentkarakteristikker, se ytterligere delkatalog.
 • Kontroller flammesensoren, hvis ok -> kontroller overopphetingsføleren, hvis overopphetingsføler defekt -> erstatt kombisensor, hvis overopphetingsføler ok -> måle

014         Temperaturforskjell mellom flamme sensor og overoppheting Sensoren er for stor. Temperaturforskjellen mellom flammeføleren og overopphetingsføleren er for stor

 • Kontroller varmluftsrør for blokkering -> fjern blokkering.
 • Summen av komponentkarakteristika for luftledende deler er for stor -> Sjekk luft

system, om nødvendig, legg igjen – for komponentvurderinger, vennligst se tillegg

deler katalog.

 • Kontroller flammesensoren, hvis ok -> kontroller overopphetingsføleren, hvis overopphetingsføleren

defekt -> erstatt kombisensor, hvis overopphetingsføler ok -> måle drivstoffmengde, hvis drivstoffmengde ok -> skift kontrollboksen.

015         Drifts lock-out   Feilkoden 015 vises, hvis varmeren ble slått på igjen etter feilen kode display 017.

Maskinvaregrenseverdien for overopphetingssensoren er overskredet ->

kontrollboksen er låst.

017         overoppheting Maskinvaregrenseverdien for overopphetingssensoren er overskredet , fordi kontrollboksen ikke klarte å gjenkjenne feilkoden 012 eller 013 -> ikontrollboksen er låst. Hvis varmeren slås på igjen, vises feilkoden 015

020         Gløde plugg – avbrudd  • Kontroller at glødepluggen fungerer og for kontinuitet. 12 volt varmeapparat – ca. 0,6 Ω ± 0,04 Ω (varmebestandighet) 24 volt varmeapparat – ca. 2 Ω ± 0,2 Ω (varmebestandighet)

 • Hvis verdiene for kontinuitetstest og funksjonstest er ok -> kontroller glødenpluggens ledningsnett for skade og kontinuitet, hvis ok -> Skift kontrollboks,

021         Glødepluggutgang (-), overbelastning eller jord kortslutning. Kontroller at glødepluggen fungerer og for kontinuitet. 12 volt varmeapparat – ca. 0,6 Ω ± 0,04 Ω (varmebestandighet) 24 volt varmeapparat – ca. 2 Ω ± 0,2 Ω (varmebestandighet)

 • Hvis verdiene for kontinuitetstest og funksjonstest er ok -> kontroller glødelys ledningsnettet for skade og kontinuitet, hvis ok -> Skift kontrollboks,

022         Glødeplugg, utgang (+), kort krets etter UB (batterispenning)             • Kontroller glødepluggens ledning for korrekt legging og skade, hvis det er ok -> sjekkbly sele for kontinuitet, hvis ok -> erstatt kontroll boks,

025         Diagnostikkledning bl / ws – kort krets – etter UB (batterispenning)          Denne feilkoden kan ikke vises fordi diagnosekabelen er trolig defekt. Sjekk diagnostikk kabel for korrekt legging og mulig skade ..

030         EMK-blåsemotor utenfor tillatt område. Pumpehjul eller forbrenningsluftblåsermotor blokkert (frosset, smuss, treg, bly selehylser mot akselenden … )

 • Fjern blokkering .
 • Kontroller ledninger for kortslutning.
 • Hastighetsmåling av forbrenningsluftblåsemotoren :

– Demonter brenneviften, se side 31.

– Varmepumpe 12 V: utfør test med 11,3 volt ± 0,1 volt.

– Varmepumpe 24 V: utfør test med 23,6 volt ± 0,1 volt.

Fjern kontakten fra kontrollboksen og bruk spenning. Bruk merking

(hvit maling) til løpehjulet og måle den hastighet ved hjelp av en ikke-kontakt rpm.

disk: Hvis målt hastighet i «høyt» oppvarmningsnivå ligger utenfor området

– Varmepumpe 12 V: n = 4650-7000 rpm,

– Varmepumpe 24 V: n = 4650-6500 rpm,

Deretter skal du erstatte forbrenningsluftviften, se side 31. Hvis den målte hastigheten er innenfor rekkevidde, må du erstatte kontrollboksen.

031         Blower motor avbrudd. Kontroller at blåsermotorens ledningsnett er korrekt lagt og for skade, hvis ok -> fjern ledningsnett i kontrollboks og kontroller for kontinuitet , hvis ok -> erstatt kontrollboks.

032         Blåsmotor – jordkortslange I 12 volt-varmeren, utførfunksjonskontrollen med maks 11,3 volt.

I 24 volt-varmeren må du utføre funksjonskontrollen med maks.23,6 volt.

Komponenten er ødelagt hvis spenningsverdiene overskrides.

Kontroller at strømforsyningen har tilstrekkelig kortslutning

motstand – min. 20 A.    • Utfør funksjonell test på blåsemotoren, for å gjøre dette, fjern kontakten fra kontrollboksen.

Påfør en spenning på 11,3 v eller 23,6 V ± 0,1 v til blåsemotoren og etter 40 sek måle strømstyrken.

Varmeapparat 12 volt: Strømintensitet <9 A eller varmeapparat 24 volt: Strømintensitet <4 A – Blåsermotor ok -> Skift kontroll boks Varmeapparat 12 volt: Strømintensitet> 9 A eller varmeapparat 24 volt: Strømintensitet> 4 A -> Bytt forbrenningsluftvifte.

 • Sjekk ledninger for kort krets .

034         Blåsermotoruttak (+), kort krets etter B (batterispenning). Kontroller at blåsermotorens ledningsnett er korrekt lagt og kontroller for skade, hvis det er bra -> fjern ledningsnettet i kontrollboksen og kontroller at kontinuitet, hvis ok -> erstatt kontrollboks.

047         Metering pumpe kortslutning eller overbelastning • Fjern koblingen fra målepumpen, hvis feilkoden 048 (avbrudd) vises, målepumpen er defekt -> bytt målepumpe.

 • Hvis feilkoden 047 fortsetter å bli vist, koble fra kontakten S1 / B1 til varmeren, og koble kabelen 12 gn / rt til målepumpen for kortslutning til negativ (PIN 10) ved kontakt B1, PIN 5 . hvis ok -> erstatt kontrollboks.

048         Doseringspumpe avbrudd          • Fjern kontakten fra målepumpen og måle motstandsverdien til målepumpen (12 V = 9 , 5 Ω ± 0,5 Ω / 24 V = 36 Ω ± 1,8 Ω ), hvis motstand Verdien ok -> Koble kabelen igjen til målepumpen.

 • Koble til kontakten S1 / B1 ved varmeren og måle motstandsverdien mellom PIN 5 og PIN 10, hvis ok -> Skift kontrollboksen.

049         Metering pumpeuttak (+), kortslutning etter B (batteri Spenning). Kontroller at målepumpens ledningssokkel er riktig lagt og kontroller for skade, hvis det er ok -> fjern ledningsnettet og kontroller for kontinuitet , hvis ok -> erstatt kontrollboks.

050         For mange mislykkede startforsøk (drift utkobling). Kontrollboksen låses etter for mange mislykkede startforsøk (maks. 255 startforsøk).

 • Lås opp kontrollboksen ved å slette feilminnet ved hjelp av EDiTH kundeserviceprogram, diagnoseenhet eller forskjellige styreenheter.

051         Flamme oppdaget ved bytte på. Hvis, etter at den er slått på, er flammesensorens motstandsverdi 1274 Ω

(> 70 ° C) varmerens vifte springer i ca. 15 min å kjøle ned, hvis motstanden ikke faller under den ovennevnte verdien innen 15 minutter er varmeapparatet slått av.

 • Kontroller flammesensoren.

052         Sikkerhetstiden er overskredet. Ingen flamme oppdaget i startfasen.

 • Kontroller avtrekks- og forbrenningsluftsystemet.
 • Kontroller drivstofftilførselen / måle drivstoffmengden,
 • Kontroller tennpluggen (se feilkode 020 og 021).
 • Sjekk flamme sensor, hvis ok -> erstatte styre boks .

053

054

055

056         Flammeutskjæring i

«POWER» kontrollfase

«HØY» kontrollfase

«MEDIUM» kontroll stadium

«LOW» kontrollfase        Varmeapparatet er antennet (flamme detektert) og signaliserer flammeutskæring under et strømforbruk.

 • Kontroller avtrekks- og forbrenningsluftsystemet.
 • Kontroller drivstofftilførsel / måle drivstoffmengde, se side 33.
 • Kontroller flammesensoren, for diagram og verdisett, se side 30,

hvis ok -> erstatt kontrollboks.

060         Ekstern romtemperaturføler – avbrudd               • Koble til plug-in-tilkoblingen til den eksterne romtemperaturføleren og måle motstandsverdien, se side 9 for diagram og verdier, hvis

temperaturføler ok -> koble til plug-in-tilkoblingen igjen.

 • Koble til kontakten S1 / B1 ved varmeren og måle motstandsverdien i kontakthuset B1 mellom PIN 6 og PIN 12. Hvis det oppstår en avbrudd

Den ohmske verdien mellom PIN 6 og PIN 12> 3000 Ω .

Hvis motstand verdi ok -> erstatte styre boks .

061         Ekstern romtemperaturføler – kortslutning        • Koble fra pluggen til den eksterne romtemperaturføleren, hvis feilkode 060 vises -> kontroller ekstern romtemperaturføler, se side 9 for diagram og verdier tabell.

Hvis ekstern romtemperaturføler ok -> kontroller tilkoblingskablene 0,52 gr og 0,52 br / ws for kortslutning, hvis ok -> koble til plug-in-tilkoblingen.

 • Koble fra kontakten S1 / B1 ved varmeren og måle motstandsverdien i kontakthuset B1 mellom PIN 6 og PIN 12.

Hvis en kortslutning eksisterer, er den ohmske verdien mellom PIN 6 og PIN 12 <800 Ω . Hvis feilen 061 fortsatt vises, -> erstatt kontrollboks.

062         Kontrollenhet – avbrudd. Fjern stikkontakten på styreenheten og måle motstandsverdien til setpunktpotensiometeret , for kontaktstiftene. Hvis motstandsverdien er ok -> koble til kontakten på styreenheten igjen.

 • Koble fra kontakten S1 / B1 ved varmeren og måle motstandsverdien mellom PIN 6 og PIN 7 i kontakthuset B1, hvis motstandsverdien er ok -> erstatt kontrollboks, Motstandsverdi ved avbrudd mellom PIN 6 og PIN 7> 3000 Ω . Normal verdi: 1750 Ω ± 30 Ω – 2180 Ω ± 80 Ω .

063         Kontrollenhet – kortslutning Feilgjenkjenning fungerer bare i oppvarmningsmodus. Hvis kortslutningen derimot allerede har skjedd, og så er varmeren slått på, «Ventilasjon » er aktiv (ikke en feilkode). Hvis «Ventilate » bryteren er installert, koble den og kontroller at den fungerer. Hvis ok -> koble fra kontakten på styreenheten, hvis feilkode 062 vises, erstatt styreenhet.

 • Hvis kontrollenheten er ok -> kontroller tilkoblingskablene 0,52 gr / rt og 0,52 br / ws for kortslutning, hvis ok -> koble til kontakten på styreenheten igjen.
 • Koble til kontakten S1 / B1 ved varmeren, hvis feilen 063 fortsetter å vises -> Skift kontrollboksen.

Motstandsverdi ved kortslutning mellom PIN 6 og PIN 7 <800 Ω .

Normale verdier: 1750 Ω ± 30 Ω – 2180 Ω ± 80 Ω .

064         Flamsensor (kombisensor) – avbrudd    • Demonter kontrollboksen og koble den grønne kontakten fra kontrollboksen. Kontroller flammesensor, for diagram og verdisett, hvis flammesensor ok -> skift kontrollboksen. Motstand verdi i tilfelle av avbrudd > 3000 Ω.

065         Flamme sensor (kombinasjon sensor) – kortslutning. Demonter kontrollboksen, fjern grønn kontakt fra kontrollboksen, hvis feil 064 vises -> erstatt kombisensor. Hvis feil 065 fortsetter å vises -> Skift kontrollboks, Motstandsverdi ved kortslutning <500 Ω ,

071         Overopphetingssensor – avbrudd. Demonter kontrollboksen, koble de blå og grønne kontaktene fra kontrollen eske. Mål motstandsverdien ved den blå kontakten PIN 1 (kabel 0,52 bl ) og ved den grønne kontakten PIN 2 (kabel 0,52 br / ws ), hvis ok -> Skift kontrollboksen, Motstandsverdi ved avbrudd> 700 k Ω ,

072         Overopphetingssensor – kort krets     • Demonter kontrollboksen, fjern den blå kontakten fra kontrollboksen, hvis feil 071 er vises -> erstatt kombisensor.

Hvis feil 072 fortsetter å vises -> Skift kontrollboksen. Motstandsverdi ved kortslutning <120 Ω ,

074         kontrollboksen defekt  • Overopphetingsgrenseverdien oppdages ikke av kontrollboksen -> Skift kontrollboksen.

090         Kontroll boks defekt (intern feil).  Erstatte styre boks .

2             kontroll boks defekt (ROM-feil). Erstatte styre boks .

093         kontroll boks defekt. Erstatte styre boks .

094         kontroll boks defekt (EEPROM feil)   Erstatte styre boks .

095         Kontroll boks defekt      Erstatte styre boks .

096         Innvendig temperatursensor defekt  Bytt kontrollboksen eller bruk ekstern romtemperaturføler.

097         Kontroll boks defekt, Erstatte styre boks .

098         Kontroll boks defekt,Erstatte styre boks .

099         For mange tilbakestillinger i rekkefølge

 

Transistorfeil i kontrollboks. Spenning kortvarig <5 – 6 volt (for 12 volt) eller <7 – 8 volt (for 24 volt). I tilfelle spenningsfall, kontroller sikringene, forsyningskablene, de negative tilkoblingene og det positive støttepunktet på batteriet for korrosjon og korrekt

Les også om feilkoder på webasto

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.